ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

12.05.08 N 487


Про проведення експерименту з контролю за перемiщенням товарiв за процедурою МДП

     З метою вiдпрацювання механiзмiв прискорення обiгу товарiв, якi перемiщуються на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року, враховуючи принципи функцiонування мiжнародної системи гарантiй, передбаченої Конвенцiєю МДП, наказую:

     1. Затвердити Тимчасовий порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться за процедурою МДП (далi - Порядок), що додається.

     2. Провести з 20 травня до 20 липня 2008 року вiдповiдно до Порядку в пунктах пропуску для автомобiльного сполучення "Ягодин - Дорохуськ" Ягодинської митницi, "Краковець - Корчова" Львiвської митницi, "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" Ужгородської митницi експеримент з митного оформлення:

     окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється Держмитслужбою України вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.02 N 390 (крiм пiдакцизних) та якi ввозяться на митну територiю України на умовах Конвенцiї МДП;

     товарiв, щодо яких чинними нормативно-правовими актами не передбачено обов'язкового застосування заходiв гарантування доставки товарiв, визначених статтею 161 Митного кодексу України, та якi ввозяться на митну територiю України на умовах Конвенцiї МДП;

     3. Якщо одержувачем товарiв до або на момент митного оформлення зазначених у пунктi 1 цього наказу товарiв надано митним органам попередню митну декларацiю (ПД) або попереднє повiдомлення про намiр увезти товари на митну територiю України (ПП), то митне оформлення здiйснювати в загальному порядку.

     4. У ходi експерименту здiйснювати оформлення автомобiльних транспортних засобiв, якими ввозяться зазначенi товари, з накладенням на їх вантажнi вiддiлення номерних запiрно-пломбувальних пристроїв "Варта-М" та вiдображенням цього у книжках МДП.

     5. Начальникам Ягодинської, Львiвської та Ужгородської митниць:

     вжити заходiв для забезпечення проведення експерименту;

     до 15.05.08 одержати зi складу Департаменту ресурсного забезпечення, капiтального будiвництва та експлуатацiї об'єктiв митної iнфраструктури номернi запiрно-пломбувальнi пристрої "Варта-М" у кiлькостi 10 000, 2 000 та 2 278, вiдповiдно, серiї ДМСУ ДС;

     забезпечити накладення даних номерних запiрно-пломбувальних пристроїв на вантажнi вiдсiки транспортних засобiв в яких перемiщуються через митний кордон України окремi види товарiв, перелiк яких установлюється Держмитслужбою України вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.02 N 390.

     6. Начальнику служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi -головному бухгалтеру Департаменту ресурсного забезпечення, капiтального будiвництва та експлуатацiї об'єктiв митноi iнфраструктури забезпечити вiдображення операцiй з передання номерних запiрно-пломбувальних пристроїв "Варта-М" у вiдповiдних регiстрах бухгалтерського облiку та фiнансовiй звiтностi в установленому порядку та забезпечити своєчасне надання вiдповiдних змiн кошторису до Держмитслужби України.

     7. Начальникам служб фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi -головному бухгалтеру Ягодинської, Львiвської та Ужгородської митниць забезпечити вiдображення операцiй з прийняття номерних запiрно-пломбувальних пристроїв "Варта-М" у вiдповiдних регiстрах бухгалтерського облiку та фiнансовiй звiтностi в установленому порядку та забезпечити своєчасне надання вiдповiдних змiн кошторису до Держмитслужби України.

     8. Доповнити роздiл 1 "Митнi документи" Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.2007 N 1048, таким кодом i найменуванням документа:

1806 Повiдомлення МДП

     9. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) доопрацювати вiдповiднi програмно-iнформацiйнi комплекси ЄАIС Держмитслужби та забезпечити технiчне супроводження проведення експерименту.

     10. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома особового складу та iнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi шляхом розмiщення його на стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв i в пунктах пропуску через державний кордон України.

     11. Начальнику Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв Луговцю В.А. у двотижневий строк пiсля завершення експерименту подати звiт Головi Держмитслужби України за результатами його проведення.

     12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Голова Служби В.I.Хорошковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.05.2008 N 487

Тимчасовий порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться за процедурою МДП

1. Загальнi положення

     1.1. Термiни вживаються в цьому Тимчасовому порядку в такому значеннi:

     митниця вiдправлення - Ягодинська, Львiвська та Ужгородська митницi, з яких починається перемiщення товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення 1975 року (далi - Конвенцiя МДП);

     митниця призначення - будь-який митний орган України, в якому закiнчується перемiщення на умовах Конвенцiї МДП;

     товари - будь-яке рухоме майно, а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, що використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     товаросупровiднi документи - мiжнародна автомобiльна накладна (СМR), рахунок-фактура (invoice) або iнший документ, в якому зазначено вартiсть товару; пакувальний лист (специфiкацiя); книжка мiжнародного дорожнього перевезення (далi - книжка МДП).

     1.2. Iншi термiни в цьому Тимчасовому порядку вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексi України вiд 11.07.02 N 92-IV, Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП, затвердженому наказом Державної митної служби України вiд 21.11.01 N 755 (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.01 за N 1036/6227 (далi - Порядок реалiзацiї положень Конвенцiї).

     1.3. Дiя цього Тимчасового порядку поширюється на товари, якi ввозяться на митну територiю України та перевозяться нею пiд митним контролем на умовах Конвенцiї МДП i на якi одержувачем (уповноваженою ним особою) не подано попередньої митної декларацiї (ПД) або попереднього повiдомлення (ПП) згiдно iз загальним установленим порядком.

     1.4. Дiя цього Тимчасового порядку не поширюється на:

     товари, на якi законодавством установлено акцизний збiр;

     товари, що ввозяться з метою прохiдного транзиту;

     мiжнароднi поштовi вiдправлення;

     багаж;

     зброю, наркотичнi засоби, психотропнi речовин, небезпечнi й шкiдливi вiдходи, продукцiю подвiйного призначення;

     iншi товари, якщо умови Конвенцiї МДП не виконуються та або книжка МДП не може бути прийнята до оформлення митницею вiдправлення.

2. Порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах Конвенцiї МДП

     2.1. Оформлення книжки МДП митними органами здiйснюється вiдповiдно до Порядку реалiзацiї положень Конвенцiї.

     2.2. При направленнi товарiв, якi перемiщуються на умовах Конвенцiї МДП у митницю призначення, посадова особа митницi вiдправлення, використовуючи персональну електронну обчислювальну машину, розмiщену в примiщеннi структурного пiдроздiлу митницi (далi - ПЕОМ), формує Повiдомлення про ввезення товарiв на умовах Конвенцiї МДП (далi - Повiдомлення МДП).

     2.3. Повiдомлення МДП має мiстити такi данi про перемiщуванi товари:

     серiю та номер книжки МДП;

     назву й адресу мiсця розташування (знаходження) одержувача товарiв вiдповiдно до реєстру суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який ведеться митними органами у вiдповiдному ПIК ЄАIС Держмитслужби, а також: для фiзичних осiб (у тому числi пiдприємцiв без створення юридичної особи) - 10-значний код за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв; для юридичних осiб - 8-значний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     назву та мiсцезнаходження вiдправника (країна та за наявностi адреса);

     чотиризначний код товару згiдно з УКТЗЕД, назву товару (якщо в складi однiєї партiї товарiв перемiщуються рiзнорiднi товари, то Повiдомлення МДП формується окремо за кожною їх групою на рiвнi 4-значного коду згiдно з УКТЗЕД);

     мiсце прибуття автотранспорту iз числа мiсць прибуття, визначених наказом Держмитслужби України вiд 21.11.05 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту" (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.05 за N 1474/11754;

     реквiзити товаросупровiдних документiв (крiм книжки МДП);

     вартiсть товарiв вiдповiдно до рахункiв-фактур у заявленiй валютi, вагу товарiв брутто, кiлькiсть пакувальних мiсць;

     реєстрацiйний номер транспортного засобу, яким перемiщуються товари;

     найменування та мiсцезнаходження пiдприємства-перевiзника;

     прiзвище, iнiцiали водiя, його паспортнi данi;

     номер особистої номерної печатки посадової особи, яка оформила Повiдомлення МДП;

     строки доставки кожної партiї товарiв (з урахуванням обраного перевiзником маршруту перевезення).

     2.4. При формуваннi Повiдомлення МДП посадова особа митницi призначення перевiряє наявнiсть фактiв застосування до українського суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або його iноземного партнера спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (далi - санкцiї).

     У разi виявлення факту застосування до суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або його iноземного партнера iндивiдуального режиму лiцензування Повiдомлення МДП формується тiльки за наявностi разової (iндивiдуальної) лiцензiї на право здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї, виданої Мiнiстерством економiки України або вповноваженим ним органом вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 17.04.00 N 47 (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.00 за N 259/4480.

     2.5. Пiсля формування Повiдомлення МДП йому присвоюється номер вiдповiдно до електронного Журналу та його електронна копiя вноситься до вiдповiдного ПIК ЄАIС Держмитслужби, пiсля чого посадовою особою митницi вiдправлення з ПЕОМ роздруковуються три примiрники з цiєї електронної копiї.

     Номер Повiдомлення МДП має таку структуру:

хх . хххххххх ,
1 2

     де 1 - серiя книжки МДП;

     2 - номер книжки МДП.

     Особа, яка приймає заявленi товари до перевезення, бере зобов'язання перед митними органами щодо доставки товарiв у митницю призначення в строк, установлений митницею вiдправлення, про що на всiх примiрниках Повiдомлення МДП учиняє запис:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

ознайомлений зi змiстом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України й зобов'язуюся доставити заявленi товари в митницю призначення в установлений строк",

     який завiряє особистим пiдписом.

     Посадова особи митницi вiдправлення проставляє на всiх примiрниках Повiдомлення МДП штамп "Пiд митним контролем" та вiдбиток особистої номерної печатки. На всiх примiрниках товаротранспортних i товаросупровiдних документiв також проставляється штамп "Пiд митним контролем".

     Виключно пiсля цього посадовою особою митницi вiдправлення може бути надано дозвiл на ввезення товарiв на митну територiю України.

     Один з примiрникiв Повiдомлення МДП разом з примiрниками товаросупровiдних документiв або їх завiреними копiями залишається у митницi вiдправлення, другий наприкiнцi змiни передається за реєстром до вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв цiєї митницi, третiй - особi, яка прийняла заявленi товари до перевезення, як довiдковий документ, в якому зазначено мiсце прибуття та строк доставки товарiв у митницю призначення.

     2.6. При надходженнi товарiв у митницю призначення у визначений митницею вiдправлення строк (або ранiше) посадова особа митницi призначення у мiсцi прибуття перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних документах, вiдомостям, унесеним митницею вiдправлення до ЄАIС Держмитслужби, та за вiдсутностi зауважень проставляє у товаросупровiдних документах штамп "Пiд митним контролем" i вносить до ЄАIС Держмитслужби вiдмiтку про надходження товарiв.

     2.7. Товари перебувають пiд митним контролем митницi призначення до завершення митного оформлення вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     2.8. Iнформацiя про митне оформлення товарiв ("завершення перемiщення") вноситься до ЄАIС Держмитслужби щонайбiльше протягом одного робочого дня пiсля завершення митного оформлення.

     До графи 44 вантажної митної декларацiї, на пiдставi якої проведено митне оформлення товарiв, обов'язково мають бути внесенi серiя та номер книжки МДП (2950) i номер Повiдомлення МДП (1806), за якими вони надiйшли в митницю призначення.

3. Прикiнцевi положення

     3.1. Якщо в опломбованiй частинi транспортного засобу (зчеплення транспортних засобiв), яким перемiщуються товари на умовах Конвенцiї МДП, мiститься партiя товарiв, не зазначена в книжцi МДП, то пропуск усiєї партiї товарiв через митний кордон України здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 28.02.03 N 129 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.03 за N 424/7745, або Порядку заповнення й використання попереднього повiдомлення митного органу про намiр увезти товари на митну територiю України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 03.07.06 N 551 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.07.06 за N 854/12728.

     3.2. Процедури продовження строку доставки товарiв у митницю призначення; замiни транспортного засобу; унесення iнформацiї про втрату товарiв, перемiщуваних на умовах Конвенцiї МДП, тощо виконуються вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, та Порядку реалiзацiї положень Конвенцiї.

     3.3. Контроль за виконанням перевiзником зобов'язання щодо доставки товарiв у митницю призначення здiйснюється митницею вiдправлення.

     3.4. При не пiдтвердженнi митницею призначення факту доставки товарiв протягом п'яти днiв з моменту закiнчення строку їх доставки митниця вiдправлення направляє засобами електронного зв'язку запит до митницi призначення для з'ясування факту доставки/недоставки товарiв. Цей запит опрацьовується невiдкладно.

     3.5. Якщо товари, що перевозилися на умовах Конвенцiї МДП, не доставлено в митницю призначення, то пiдготовка та подання держателю книжки МДП або гарантiйному об'єднанню фiнансових претензiй щодо сплати передбачених законодавством України сум податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) здiйснюються вiдповiдно до Порядку реалiзацiї положень Конвенцiї.

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв В.Луговець